Vải mài(cào lông)

No Item Yarn count Weave Composition Width Weight Finish
1 RWF11111F-1 CM30 x CM30 2/1TWILL Cotton 100 58/9 180 Peached
2 RWVN1122 CM30 x CM30 2/1TWILL Cotton 100 58/9 181 Peached
3 RWF10648F CM30 x CM30 2/1TWILL Cotton 100 58/9 198 Peached
4 RWVN2071 CM30 x CD20/2 2/2TWILL Cotton 100 58/9 219 Peached
5 RWC6506 CD20 x CD16 2/1TWILL Cotton 100 58/9 245 Peached
6 RWCVB1532 CM30 x CD20/2 3/1TWILL Cotton 100 58/9 254 Peached
7 RWCGVN1532 CM30 x CD20/2 3/1TWILL Cotton 100 58/9 254 Peached
8 RWVN2125 CVC30 x CVC30 2/1TWILL CVC 60/40 58/9 150 Peached

Sản phẩm ứng dụng