Vải chống bám dầu

No Item Yarn count Weave Composition (%) Width (inch) Weight (g/m2) Finish
1 CS6506 CD2O x CD16 3/ITWILL COTTON 100% 58/9 260 Clean sol
2 WKPNCS5212F PC45 x PC45 PLAIN PC 65/35 58/9 110 WK,WF.CS
3 RWCSVN1877 PC3O x PC3O PLAIN PC 65/35 58/9 123 Peached,CS
4 CSVN18O7 PC34+PC45/C x PC34 2/1TWILL PC 65/35 58/9 144 Clean sol
5 CSWK3737 PC34 -x PC34 2/1TWILL PC 65/35 58/9 143 WK.CS
6 CSWK3737 PC22 x PC22 PLAIN PC 65/35 58/9 170 Peached,CS
7 WKPNCSVN1997 PC2O x PC2O 3/1TWILL C/PES/T4OO
53/35/12
58/9 197 WK,WF.CS
8 STRWCCSVN2O75 CVC3O x CVC3O+T4OO 2/1TWILL CVC 60/40 58/9 177 Peached.CS

Sản phẩm ứng dụng